Registration form

Phiếu ghi danh xin thi đẳng cấp quốc tế

(Xin gửi trước ngày 30/05-2022)

Fiche d’inscription  – Registration form

(Envoyer avant le 30 Mai 2022 – Send before May 30, 2022)

Tên :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

(Nom, Name)

Đẳng cấp hiện tại :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

(Grade, Rank)

Đẳng cấp xin thi   :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(Grade à passer, Rank to be spent)

Địa chỉ :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

(Adresse, Adress)

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Điện Thoại :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Email  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(Tel) 

Làm tại, Ngày – Ký Tên

(Date, Signature)

________________________________________________________________________

Dành cho các võ sư xin trình luận án

(Réservée pour les maîtres qui souhaitent présenter leur thèse – Reserved for masters who wish to present their thesis)

Đề tài luận án :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

(Sujet de la thèse – Subject of thesis)

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Tên người đỡ đầu luận án :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(Directeur de thèse – Thesis director)

Làm tại, Ngày – Ký Tên

(Date, Signature)