Request for new Masters

Đại Hội Võ Sư Thế Giới kỳ 9

9ème Congrès Mondial des Maîtres – 9th World Congress of Masters

Danh sách đề cử xin hợp thức hoá tư cách thành viên HĐVS/TG

(Dành cho các tân võ sư đang sinh hoạt trong hệ thống HĐVS/TG và TLĐ/TG)

Liste de demande de reconnaissance des nouveaux membres – Réservé aux nouveaux maîtres 

List request of recognition of new members – Reserved for the new masters

Danh sách gửi về (Liste adressée à – List sent to) :

maitrekhanh@vietvodao.com

Tên Vs trách nhiệm quốc gia : (Maitre responsable national / National responsible master)
Đẳng Cấp :(Grade – Rank)Quốc Gia :(Pays – Country)
Địa chỉ : (Adresse – Address)

Điện Thoại :(Tel)Email :


Làm tại, ngày, ký tên :      

(Lieu, date et signature – Place, date and signature)

Xin giới thiệu danh sách các tân võ sư sau đây :
Je présente la liste des nouveaux maîtres ci-dessous :
I present lists of new masters below :

Họ, tên (Nom – Name)Đẳng CấpGrade RankNgày ThiDate ExamenDate of testEmailĐiện ThoạiTelephoneNgày SinhDate de NaissanceDate of birthĐịa chỉAdresse – Address