Soutenance de thèses et proposition de nomination au grade supérieur

Réf : 132-22-TTK/FR- 09-02-2022

Chers maîtres,

Le 9ème Congrès mondial et la 6ème Coupe du monde de Vovinam-Viet Vo Dao auront lieu du 20 au 23 Juillet 2022 à Paris – France. En plus de l’élection des membres dirigeants du Conseil mondial des maîtres et de la Fédération mondiale, ce sera aussi l’occasion pour les maîtres de se présenter à l’examen des grades et de soutenance de thèses.

Vous avez reçu le communiqué du Grand maître NGUYEN Tiên Hôi, Président de la Commission internationale des examens, pour préciser les détails de l’examen des grades et de soutenance de thèses pour les maîtres à l’échelon international. 

Le Conseil Mondial des Maîtres vous encourage à vous inscrire pour l’examen car la soutenance de thèses des maîtres, au-delà de la valorisation du grade, représente également une contribution qui ennoblit la culture des arts martiaux vietnamiens et enrichit le système d’éducation physique mondial.

Selon le Chapitre III, Article 11.3, de la Convention internationale des grades approuvée le 19 août 2000 et modifiée le 28 mai 2012 lors du 7ème Congrès mondial des Maîtres à Paris – France, les maîtres n’ayant pas pu présenter leur thèse peuvent être proposés pour une nomination au grade supérieur s’ils réunissent les conditions suivantes :

 1. Être toujours actifs.
 2. Avoir contribué de manière exceptionnelle pour le Vovinam Viet Vo Dao.
 3. Avoir obtenu leur grade actuel depuis 6 ans minimum. 
 4. Être proposé par la Commission internationale des examens ou par les Présidents du Conseil national des Maîtres.

En qualité de Secrétaire Général du Conseil Mondial des Maîtres, je demande à tous les membres de la Commission internationale des examens et les présidents de chaque Conseil national des maîtres, d’établir et me transmettre avant le 15 mai 2022 les dossiers de proposition de nomination au grade supérieur (voir fichier : VVN Mondial-Fiche proposition de grade-2022A) pour les maîtres sous leur responsabilité et ayant réuni toutes les conditions requises.  

Paris le 9 février 2022

Maître HA Kim Khanh

Secrétaire Général du Conseil Mondial des Maîtres

  Copie à : 

 • Conseil Suprême des Maîtres de Vovinam-Viet Vo Dao
 • Conseil mondial des Maîtres de Vovinam-Viet Vo Dao
 • Président de la Fédération mondiale de Vovinam-Viet Vo Dao
 • Fédérations membres de la Fédération mondiale de Vovinam-Viet Vo Dao
 • Membres de la Commission internationale des Examens
 • Présidents de Conseil national des maîtres

Ref : 132-22-TTK/EN- 09-02-2022

Dear Masters,

The 9th World Congress and the 6th World Cup of Vovinam-Viet Vo Dao will be held from July 20 to 23, 2022 in Paris – France. In addition to the election of the leading members of the World Council of Masters and the World Federation, it will also be an opportunity for masters to present themselves for the examination of ranks and thesis defense.

You have received the communiqué from Grand Master NGUYEN Tiên Hôi, President of the International Examination Board, to specify the details of the examination of ranks and thesis defense for masters at the international level. 

The World Council of master’s encourages you to register for the examination because the thesis defense of masters, beyond the enhancement of the rank, also represents a contribution that ennobles the culture of Vietnamese martial arts and enriches the world physical education system.

According to Chapter III, Article 11.3, of the International Grade Convention approved on August 19, 2000, and amended on May 28, 2012, at the 7th World Congress of Masters in Paris – France, masters who were unable to present their thesis may be nominated for appointment to the higher grade if they meet the following conditions:

 1. To be still active.
 2. To have contributed in an exceptional way for Vovinam Viet Vo Dao.
 3. Have obtained their current rank for a minimum of 6 years. 
 4. To be proposed by the International Examination Board or by the Presidents of the National Council of Masters.

As General Secretary of the World Council of Masters, I ask all the members of the International Examination Board and the Presidents of each National Council of Masters to establish and transmit to me before May 15, 2022 the nomination files for the higher grade (see file: VVN Mondial-Fiche proposition de grade-2022A) for the masters under their responsibility and having met all the required conditions.  

Paris, February 9, 2022

Master HA Kim Khanh

General Secretary of the World Council of Masters

  Copy to: 

 • Supreme Council of Masters of Vovinam-Viet Vo Dao
 • World Council of Masters of Vovinam-Viet Vo Dao
 • President of the World Federation of Vovinam-Viet Vo Dao
 • Member Federations of the World Vovinam-Viet Vo Dao Federation
 • Members of the International Examination Commission
 • Presidents of the National Council of Masters

Ref : 132-22-TTK/VN- 09-02-2022

Kính thưa quí thầy

Đại hội thế giới lần thứ IX và Giải vô địch thế giới Vovinam-Việt Võ Đạo lần thứ VI sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến 23/7/2022 tại Paris – Pháp. Bên cạnh việc bầu cử chọn lựa các thành viên lãnh đạo của Hội đồng Võ sư Thế giới và Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, đây cũng sẽ là cơ hội để các võ sư thi lên đẳng cấp và bảo vệ luận án của mình.

Quí vị đã nhận được thông báo của Võ sư Niên trưởng Nguyễn Tiến Hôi, Chủ tịch Ủy ban Khảo thí Quốc tế, đã nêu rõ nội dung chi tiết về việc thi lên đẳng cấp và các thể thức trình luận án võ sư Quốc tế.

Hội đồng Võ sư Thế giới khuyến khích quí võ sư ghi danh xin thi, bởi công việc trình luận án là một hành động góp phần trực tiếp nâng cao giá trị đẳng cấp Vovinam-Việt Võ Đạo, vinh danh nền võ học Việt Nam và phong phú hoá nền thể dục thể thao thế giới.

Chiếu theo Chương III, Điều 11.3, Qui ước Đẳng cấp Quốc tế, được biểu quyết ngày 19/08/2000 và được tu chỉnh ngày 28-05-2012, nhân Đại hội Võ sư Thế giới Kỳ 7 tại Paris, Pháp, thì các võ sư không có điều kiện trình luận án, cũng có thể được cứu xét và tấn phong đẳng cấp, nhưng phải hội đủ các điều kiện sau đây :

 1. Vẫn còn đang sinh hoạt tích cực.
 2. Có một quá trình và công lao phát huy môn phái cao.
 3. Có thâm niên tối thiểu là 6 năm so với đẳng cấp hiện tại. 
 4. Được Ủy ban Khảo thí Quốc tế, hoặc do các Chủ tịch Hội đồng Võ sư Quốc gia lập hồ sơ đề nghị tấn thăng lên Hội Đồng Võ sư Thế giới.

Với tư cách Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Thế giới, tôi yêu cầu các võ sư thành viên Hội đồng Khảo thí Quốc tế và các võ sư Chủ tịch Hội đồng võ sư Quốc gia, thiết lập các hồ sơ (xem hồ sơ đề nghị tấn phong : VVN Mondial-Fiche proposition de grade-2022A) đề nghị tấn phong đẳng cấp cho các võ sư có đủ điều kiện theo qui định trong vùng trách nhiệm của mình. 

Paris ngày 09/02/2022

Võ sư Hà Kim Khánh

Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới

  Bản sao kính gửi : 

 • Thượng Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.
 • Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.
 • Chủ tịch Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.
 • Các Liên đoàn Quốc gia thành viên Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.
 • Các thành viên Hội đồng Khảo thí Quốc tế.
 • Các Chủ tịch Hội đồng Võ sư Quốc gia.