Đơn đăng ký thành viên cho thạc sĩ không phải là thành viên

Đại Hội Võ Sư Thế Giới kỳ 9

9ème Congrès Mondial des Maîtres – 9th World Congress of Masters

Phiếu xin gia nhập dành cho các võ sư 

chưa sinh hoạt trong hệ thống HĐVS/TG và TLĐ/TG

Demande d’adhésion pour les maîtres non membres du Congrès Mondial des Maitres

Request of membership for individuals who are not yet a member of the World Congress of Masters

Phiếu gửi về (Demande adressée à – Request sent to) :

maitrekhanh@vietvodao.com

Tên : (Nom / Name)
Đẳng Cấp :(Grade – Rank)Quốc Gia :(Pays – Country)
Địa chỉ : (Adresse – Address)
Điện Thoại :(Tel)Email :
Được giới thiệu bởi Vs  – Présenté par Maître – To be presented by Master: 
Quá trình sinh hoạt – Les activités du passé – The activities of past: 

Tôi xin được gia nhập Đại Hội Võ Sư Thế Giới kỳ 9 :
Je demande d’être membre du 9ème Congrès Mondial des Maîtres.
I request to be member of the 9th World Congress of Masters

Làm tại, ngày, ký tên :      

(Lieu, date et signature – Place, date and signature)